News

สถาปนาเหล่าทหารสื่อสาร ครบรอบปีที่ ๙๒

วันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสาร ครบรอบปีที่ ๙๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ กรมการทหารสื่อสาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

ขอบคุณแหล่งข่าวจาก กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สส.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *