News

Seminar for The Ministry of Defence

บริษัท อธิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดการประชุมสัมมนา แก่บุคลากรของหน่วยงานในกระทรวงกลาโหม

เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการระบบ GEOINT / IMINT  แก่บุคลากรของหน่วยงานในกระทรวงกลาโหม ระหว่างวันที่  22 – 23 เมษายน  2558

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *